อาจารย์จรินทร อุ่มไกร ได้รับรางวัลงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จรินทร อุ่มไกร และนายธรรมจรรยา เรือนทองดี ที่ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม ในชื่องานวิจัย "การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษา โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)" และนางสาวณัฐกานต์ เทพบำรุง ได้รับรางวัลระดับดี ในชื่องานวิจัย "การจัดการเรียนรู้แบบ TPACK MODEL ด้วยเทคนิคความเป็นจริงเสริมสามมิติ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์จรินทร อุ่มไกร ได้รับรางวัลงานวิจัย
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ