รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเข้าปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

 

ย้อนกลับ