ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า "โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดตั้งศูนย์สาธิตและบริการสื่อเทคโนโลยี สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในโอกาส 77 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย"

 

 

 

ย้อนกลับ