ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2"

 

 

 

ย้อนกลับ