ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 5"

 

 

 

ย้อนกลับ