ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

ย้อนกลับ