แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ

 

 

 

ย้อนกลับ