ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

 

 

 

ย้อนกลับ