ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอีเลิร์นนิง สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ของสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

 

 

 

ย้อนกลับ