ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 5 "อนาคตของการพัมนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในการประชาคมอาเซียน'

 

 

 

ย้อนกลับ