ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทอลในธุรกิจสุขภาพสู่ปี 2020" (Digital Innovation in Healthcare toward 2020)

 

 

 

ย้อนกลับ