ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e- market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) รุ่น 1/2559

 

 

 

ย้อนกลับ