ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง , นางสาววันเพ็ญ แก้วพุก และนางสาวสุกัญญา แย้มสรวล ได้รับรางวัลวิจัย "ระดับดีมาก"

image

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง, นางสาววันเพ็ญ แก้วพุก และนางสาวสุกัญญา แย้มสรวล ได้รับรางวัลวิจัย "ระดับดีมาก" จากงานวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งโรงงานผลิตเส้นขนมจีนของชุมชนโพรงมะเดื่อ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 3 The Third Higher Education Research Promotion Congress (Herp Congress III) ณ อาคารภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง , นางสาววันเพ็ญ แก้วพุก และนางสาวสุกัญญา แย้มสรวล ได้รับรางวัลวิจัย "ระดับดีมาก"
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ