โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 4 โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ