ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ เนื่องจากทางคณะได้จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ คือ Mr. Jonathan dean Lawence มาประจำที่คณะ และในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 จะทำการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์ จำนวน 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 25 คน) เป็นจำนวน 20 ชั่วโมง/กลุ่ม หากอาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถมาลงชื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่คณะ (บริเวณที่เซ็นต์ชื่อ) โดยจะทำการสอบวัดระดับเพื่อทำการจัดกลุ่ม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง SC101 เวลา 13.00 น. และตารางการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ