โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

image

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานในหัวข้อต่าง ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงาน (Presentation) 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงาน 3.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เทคนิคการฝึกอบรม ทำการจัดกิจกรรมต่างๆที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน รวมถึงกิจกรรมละลายพฤติกรรม การค้นหาตัวตน การพูดในที่สาธารณะ การนำเสนองาน การฝึกอภิปรายกลุ่มย่อย การฝึกทักษะการทำงานร่วมกัน การฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การฝึกทักษะการแก้ปัญหา
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ