โครงการเสริมทักษะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาครูเคมี (ค.บ. เคมี)

สาขาเคมีจัดโครงการเสริมทักษะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาครูเคมี (ค.บ. เคมี) ในวันที่ ๘ -๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอบคุณทีมวิทยากรจาก..สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) Cr.Thanyanan Sripanlom

สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่: 2017-08-11