โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ เรื่องเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ

สถานที่: ห้อง SC101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วันที่: 2016-06-13