อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ การลดเวลาเรียน เพิ่มเลารู้

เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน คณาจารย์คณะวิทย์ฯ (Teach less, Learn more) โดย รศ.บรรดล สุขปิติ และทำแผนยุทธศาสตร์ SWOT โดย อ.พงษ์ศัลย์ ตันหยง

สถานที่: ห้องประชุม SC.101 ศูนย์วิทย์ฯ

วันที่: 2016-05-17