การศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558

สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 2015-12-07