บรรยายพิเศษ เรื่อง ความต้องการของตลาดแรงงานและการเตรียมความของนักศึกษาเพื่อรองรับตลาดแรงงานในประเทศและอาเซียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณาจารย์ เพื่อรับฟังนโยบายและการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความต้องการของตลาดแรงงานและการเตรียมความของนักศึกษาเพื่อรองรับตลาดแรงงานในประเทศและอาเซียน" และรวมถึงแสดงความยินดีกับคณาจารย์ใหม่และที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก.

สถานที่: ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่: 2015-05-12