โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการและเขียนรายงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการและเขียนรายงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์และบุคลากร.

สถานที่: โรงแรมดุสิตธานี (หัวหิน) จังหวัดเพชรบุรี

วันที่: 2015-03-24