ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านวิชาการและงานประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

สถานที่: sc101

วันที่: 2014-12-26