พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครปฐม นำโดย รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ คณบดีฯ พร้อมด้วย อ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม ประธานหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย และบริหารจัดการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ คณะเทคโนโลยสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีหน่วยงานในเครือข่ายทั้งสิ้น 12 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2. ม.มหาสารคาม 3. ม.อุบลราชธานี 4. ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 5. ม.ราชภัฏนครปฐม 6. ม.ราชภัฏมหาสารคาม 7. ม.ราชมงคลล้านนา 8. ม.ราชมงคลกรุงเทพ 9. ม.ราชมงคลธัญญบุรี 10. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 11. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 12. ม.ราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้ ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมบิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT2015 และ IC2IT2015) ซึ่งจะจัดในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ

สถานที่: ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ

วันที่: 2014-11-07