การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

โดย อาจารย์ปัญญานีย์ พราพงษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี), อาจารย์เบญญา กสานติกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, อาจารย์ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมคณะฯ

สถานที่: ห้องประชุม Sc108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่: 2014-07-07