อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการอบรม "เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ" ให้กับคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่: ห้องประชุม Sc101

วันที่: 2014-04-01