การตรวจเยี่ยมของสภาวิศวกร สาขาวิศวโทรคมนาคม

การตรวจเยี่ยมของสภาวิศวกร สาขาวิศวโทรคมนาคม เพื่อการเข้าสู่มาตรฐาน

สถานที่: อาคาร UBI

วันที่: 2014-03-11