มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงานระบบัญชี การเงิน พัสดุ ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงานระบบัญชี การเงิน พัสดุ ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถานที่: สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่: 2013-11-11