ดาวเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี2555

เพือส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก แสดงความคิด ประประสัมพันธ์สาขาที่นักศึกษาเรียนอยู่

สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่: 2013-06-17