(สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) หลักสูตร การพัฒนาระบบ IoT ด้วย M5stack (ระดับกลาง)
(สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) หลักสูตร การพัฒนาระบบ IoT ด้วย Raspberry Pi (ระดับสูง)
(สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) หลักสูตร การพัฒนา IoT M5stack ด้วย UI Flow (ระดับพื้นฐาน)
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 “โภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะ" (1-3 ต.ค.2562)
(สาขาวิชาชีววิทยา ) การจัดสัมมนา
(สาขาวิชาชีววิทยา ) Roleplay
(สาขาวิชาชีววิทยา ) นิเทศ ฝึกสอน
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สอบปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน และฝุ่น)
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) โครงการอบรมอัคคีภัยการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) โครงการศึกษาดูงานดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณฝุ่นรวมทุกขนาดตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ปฏิบัติการตรวจวัดระดับความร้อนตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) "โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ"
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) "โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ"
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) "โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ"
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ปฏิบัติการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ปฏิบัติการตรวจวัดระดับความดังเสียงตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) โครงการศึกษาดูงานสัปดาห์ความปลอดภัย ก้าวไกลสู่วิชาชีพ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33
>>..ดูทั้งหมด..

เชิญศาสตราจารย์ อาคันตุกะ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมใช้ระบบ EXIT EXAM รุ่นที่ 1
ขอเชิญหัวหน้าหมู่เรียนทุกชั้นปี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
โครงการ "มรน. รวมใจ สานสายใย บูชาครู"
จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2560
โครงการบริการวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยพื้นคืนชีพเบื้องต้น
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ 2561
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Transparent NPRU : มรน.โปร่งใส
เรื่อง โครงการทุนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัตกการ "การสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจรสำหรับบทเรียนออนไลน์"
จดหมายข่าว สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
หลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตเองที่ดี รวมใจราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเืพ่อนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
>>..ดูทั้งหมด..

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภารณี คงศรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสาวณี คงศรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อรรถพล พลานนท์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วนิดา ชัยชนะ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564
อาจารย์อรรถพล พลานนท์ และ อาจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ้ม ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิมาเลาเต่า
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา สาททอง
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ โปร่งสำโรง
ขอแสดงความยินดีกับ ผุู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
Pumpkin & purple paper รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
>>..ดูทั้งหมด..

Congratulations!
ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.วนัชพร บุญธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับ อ.ดวงกมล แสงธีรกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดการจัดการอาหาร
ประมวลภาพความประทับใจกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2562
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย และสาขาวิชาอาชีวอนามัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที 47 E-SPORT ROV CLASS B ทีมหญิง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานบริหารงานประกันคุณภาพ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานการรับใช้สังคม รุ่นที่ 3
ขอขอบคุณ บริษัท แสงโสม จำกัด ที่มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
การประชุมพิจาณาการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานด้านมารฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม SC108 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561
(ตัวอย่าง) การกำหนดคุณลักษณะ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อ-จ้าง
แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คำสั่งคณะวิทย์ฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Virtual Desktop Infrastructure (ฺVDI)
>>..ดูทั้งหมด..

 
 


Warning: mysql_fetch_object(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\newsc\index.php on line 270

ข้อมูลทั่วไป

Information

Course Offered

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน
Course Offered

Documents

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มต่างๆ
Documents

History

ประวัติ

ความเป็นมา
History

VISION & DUTY

วิสัยทัศน์

ปรัชญา,วิสัยทัศน์,พันธกิจ
VISION & DUTY

Strategy

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์, ประเด็นยุทธศาสตร์, เป้าประสงค์
Strategy

Chief executive

โครงสร้างการบริหาร

คณะผู้บริหารคณะ
Chief executive

Lecturer

คณาจารย์

คณาจารย์
Lecturer

Personnel

บุคลากร

บุคลากรประจำคณะ
Personnel

KNOWLEDGE MANAGEMENT

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้
KNOWLEDGE MANAGEMENT

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์/NEWS

service 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศทั่วไป
News

service 1

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
News

service 1

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผลงานคณาจารย์และนักศึกษา
Honor

service 1

กิจกรรมและโครงการ

กิจกรรม,โครงการ
Activity News

service 1

ข่าวสารวิชาการ

วิชาการ,จริยธรรม,จรรยาบรรณ
Academic News

service 1

งานวิจัยและบริการวิชาการ

วิจัย,บริการวิชาการ
Research & Services

service 1

การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ
Quality Assurance

service 1

นโยบาย

นโยบาย
Policy

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม/Activity Gallery

วันที่: 2018-03-14

ศึกษาดูงานประกัน มศว.

วันที่: 2017-08-25

สาขาชีววิทยามาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research EXPO 2017

วันที่: 2017-08-23

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา

วันที่: 2017-08-23

การผลิตสื่อการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชให้แก่อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ

วันที่: 2017-08-20

โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันที่: 2017-08-17

พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาเคมี

วันที่: 2017-08-15

การจัดห้องเรียน ห้องสมุด และการเล่นกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ มรน. & ตชด.

วันที่: 2017-08-15

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

วันที่: 2017-08-14

โครงการบริการวิชาการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

 

ผลการอบรม/สัมมนา/ประชุมฯ

ผลที่ได้จากการไปพัฒนาตนเอง แบ่งปันเพื่อเป็นความรู้ต่อยอด

 • ผศ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ

  ผศ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ

  อบรมเรื่องข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การใช้วัตถุเจือปนอาหาร

  รายละเอียด

 • อาจารย์วรารัตน์  สานนท์

  อาจารย์วรารัตน์ สานนท์

  อบรมหลักสูตร Pastry design

  รายละเอียด

 • ผศ.ดร.เมธานี หอมทอง

  ผศ.ดร.เมธานี หอมทอง

  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงองค์ความรู้และความร่วมมือ สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย หลังปี ค.ศ. 2020

  รายละเอียด

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน

สาขาวิชาชีววิทยา
Program of Biology

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Program of Mathematics

สาขาวิชาการจัดการอาหาร
Program of Food Management

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Program of Public Health

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Program of Crop Production Technology

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Program of Food Science and Technology

สาขาวิชาเคมี
Program of Chemistry

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Program of Occupational Health and Safety

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Program of Software Engineering

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Program of Information Technology

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
Program of Computer Education

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Program of Multimedia Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Program of Computer Technology

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Program of Computer Science

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Department of Electrical Engineering

สาขาวิชาจุลชีววิทยา
Program of Microbiology

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์
Program of Science and Physics

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
Program of Industrial Arts

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
Program of Industrial Computer Technology

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
Program of Data Science

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering

สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
Program of Agricultural Innovation and Management

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

sc-npru@hotmail.com


PHONE : 
(+66)0-3426-1065

FAX : (+66)0-3426-1065

Facebook :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม