HOME  |  HOWDY, Welcome To Faculty of Science and Technology, NPRU.
USER ONLINE : ✓ Available for user
SC NEWS

ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผลงานคณาจารย์และนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภารณี คงศรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสาวณี คงศรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อรรถพล พลานนท์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วนิดา ชัยชนะ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 6 มีนาคม 2564

อาจารย์อรรถพล พลานนท์ และ อาจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ้ม ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิมาเลาเต่า

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

SC NEWS

ข่าวสารวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียน 2/2560

ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ 1/2560 รวมทุกคณะฯ

รายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การทำความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ มรน. กับคณาจารย์ AIT

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560 9 ส.ค. 2560

ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559

กำหนดการภาคเรียนที่ 3/2559 นักศึกษาภาคปกติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนสอบ Redesigned TOEIC ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน กลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียน 2/2559

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

SC NEWS

กิจกรรมและโครงการ

เชิญศาสตราจารย์ อาคันตุกะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมใช้ระบบ EXIT EXAM รุ่นที่ 1

ขอเชิญหัวหน้าหมู่เรียนทุกชั้นปี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

โครงการ "มรน. รวมใจ สานสายใย บูชาครู"

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2560

โครงการบริการวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยพื้นคืนชีพเบื้องต้น

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ 2561

เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Transparent NPRU : มรน.โปร่งใส

เรื่อง โครงการทุนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

SC NEWS

ประกาศและแนวทางปฏิบัติ

รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560

คำสั่ง มรน ที่ 2922/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เข้าร่วมประชุม

คำสั่ง มรน.ที่ 2901/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสั่ง มรน.ที่ 2900/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คำสั่ง มรน.ที่ 2889/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมความเรียบร้อยทั่วไป

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แต่งตั้งผู้รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

SC NEWS

งานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพ

SC NEWS

แบบฟอร์มต่างๆ

SC NEWS

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Congratulations!

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.วนัชพร บุญธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับ อ.ดวงกมล แสงธีรกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดการจัดการอาหาร

ประมวลภาพความประทับใจกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย และสาขาวิชาอาชีวอนามัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที 47 E-SPORT ROV CLASS B ทีมหญิง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานบริหารงานประกันคุณภาพ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานการรับใช้สังคม รุ่นที่ 3

ขอขอบคุณ บริษัท แสงโสม จำกัด ที่มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ทุน

การประชุมพิจาณาการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานด้านมารฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

SC NEWS

งานวิจัยและบริการวิชาการ

Prof.Dr.B. DEVA PRASAD RAJU

Prof. Ken Kurosaki

ขอประชาสัมพันธ์ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลนักวิจัย ในระบบ NRMS

ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. จำนวน 4 ประเภ

ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

อุนมัติการให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปี 2558

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

อนุมัติให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์ (หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ 2558

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

SC NEWS

Knowledge management (KM)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

การจัดการความรู้ด้านการบริหารหลักสูตร

การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย KM

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์

สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการสอนวิชาคำนวณ

แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์

การลดปริมาณเกลือโซเดียมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค

มาเป็นหมอ ดูแลตัวเองกันเถอะ

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เราเข้าใจกันดีแค่ไหน ?

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

SC NEWS

Software Download

SC NEWS

วารสาร SCI-POST

SC NEWS

ข่าวสารจากหน่วยงานภายใน

 • ศึกษาดูงานประกัน มศว.

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • เมื่อวันที่ : 2018-03-14
  • จำนวนภาพ : 9 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาหลักสูตรขึ้น TQR หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.(เคมี)ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 • กิจกรรมปฐมนิเทศ จุลชีววิทยา

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-02
  • จำนวนภาพ : 8 ภาพในอัลบั้ม

  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาชั้นปีที่1 เนื่องในวันเปิดภาคศึกษา 1/2560 เป็นวันแรก โดยมีรุ่นพี่ชั้นปี2 และ 3 ร่วมกันแนะนำการเรียนและการปรับตัวในระดับมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆด้วย Cr. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • ทำหมี่กรอบชาววัง

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-02
  • จำนวนภาพ : 6 ภาพในอัลบั้ม

  อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ ธรรมบำรุง จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอาหารและนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ทำหมี่กรอบชาววังสูตรครัวศรแดงสมัยรัชกาลที่ ๕ ทำกี่ครั้งก็ปัง ไม่เคยพอแจก หอมส้มซ่าไปถึงลำไส้ใหญ่ Cr. ดร.ปิยวรรณ ธรรมบำรุง

 • ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากทรัพยากรท้องถิ่น

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-01
  • จำนวนภาพ : 8 ภาพในอัลบั้ม

  วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย อาจารย์อนัญญา ทองสิมา และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้จัดขอขอบคุณครูใหญ่ และคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองคะ Cr. Anunya Ple Thongsima

 • บริการวิชาการอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-02
  • จำนวนภาพ : 7 ภาพในอัลบั้ม

  สาขาวิชาการจัดการอาหาร บริการวิชาการอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย "ห่อหมกกุ้งพลังงานต่ำจากเต้าหู้ถั่วเหลือง" ห่อหมกจากงานวิจัยนักศึกษา งานใบตองก็มา ทีมนี้เย็บกระทงเป็นระวิงตั้งแต่เมื่อวาน ^-^ ร้อยใบจิ๊บๆเน้อ Cr. Wararat Sanon

 • กิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากทรัพยากรท้องถิ่น

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-02
  • จำนวนภาพ : 5 ภาพในอัลบั้ม

  ที่ 2 สิงหาคม 2560 นักศึกษาจิตอาสาจากสาขาวิชาชีววิทยา ปี 1 และปี 3 จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม Cr. Anunya Ple Thongsima

 • พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-03
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Cr. พงษ์นาถ นาถวรานันต์

 • สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดพิธีไหว้ครู

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-03
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2560 โมเมนต์น่ารักๆ ที่นักศึกษาร่วมกันแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ระลึกคุณครูบาอาจารย์ Cr. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • พัฒนาบุคลิกภาพ MOON & STAR OF SCIENCE 2017

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-05
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  พัฒนาบุคลิกภาพ MOON & STAR OF SCIENCE 2017 โดย คุณ ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวที ตามด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมสู่ความรัก ความสามัคคี สู้ๆ นะเด็กๆ ^___^ Cr.Aganit Seepootorn

 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-05
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ น้องปี 1 บรรยากาศอบอุ่น ซึ้งใจ Cr. วิศวกรรมโทรคมนาคม

 • สวดมนต์และปฏิบัติธรรมต่อเนื่องตลอดทั้งคืน "ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ"

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-04
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (หลักสูตร ค.บ. 5 ปี) ชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมต่อเนื่องตลอดทั้งคืน "ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ" ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย Cr. Anunya Ple Thongsima

 • #MSS2017#

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-05
  • จำนวนภาพ : 5 ภาพในอัลบั้ม

  ดาว-เดือน ดวงที่ 13 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหลือ 13 คนสุดท้าย #MSS2017# มาเชียร์กันนะคะ ^___^ Aganit Seepootorn

 • คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-05
  • จำนวนภาพ : 3 ภาพในอัลบั้ม

  คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก่อนออกเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริฯ และกิจกรรมจิตอาสา Cr. SoftwareEngineeringNPRU

 • คอมพิวเตอร์ศึกษา เตรียมงานวันวิทยาศาสตร์ 256

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ตึกคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-05
  • จำนวนภาพ : 4 ภาพในอัลบั้ม

  คอมพิวเตอร์ศึกษา เตรียมงานวันวิทยาศาสตร์ 2560 สาขาอื่นๆ สู้ๆ ค่ะ ^___^ Cr. Winai Phengpinyo

 • ประกวดนักศึกษาต้นแบบ MOON & STAR OF SCIENCE 20

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-07
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการประกวดนักศึกษาต้นแบบ MOON & STAR OF SCIENCE 2017 cr.Aganit Seepootorn

 • โครงการเสริมทักษะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาครูเคมี (ค.บ. เคมี)

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-11
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  สาขาเคมีจัดโครงการเสริมทักษะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาครูเคมี (ค.บ. เคมี) ในวันที่ ๘ -๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอบคุณทีมวิทยากรจาก..สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) Cr.Thanyanan Sripanlom

 • เตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-08
  • จำนวนภาพ : 3 ภาพในอัลบั้ม

  เตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นักศึกษาปี2อุตสาหกรรมศิลป์นะคะ#ร่วมแรงร่วมใจกันทุกคน#ระบบไฮโดรลิก ระบบแรงดัน^_^ Cr. October Sunday

 • NPRU Road Show 61

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ร.ร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-08
  • จำนวนภาพ : 8 ภาพในอัลบั้ม

  8ส.ค.60 NPRU Road Show 61 ร.ร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม นำโดย สสว.ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่เป็น ระบบ TCAS Cr. Nueng Srisawat

 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-09
  • จำนวนภาพ : 9 ภาพในอัลบั้ม

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

 • โครงการบริการวิชาการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ เพชรบุรี
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-14
  • จำนวนภาพ : 5 ภาพในอัลบั้ม

  14-15 สิงหาคม 2560 โครงการบริการวิชาการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ให้กับเพื่อนมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจและความรู้สึกโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ เพชรบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม