บุคลากร


   
สังกัดสำนักงานคณะ
คุณขวัญสุมน สีเหลือง คุณกรรณิกา ทองถนอม คุณฉวีวรรณ สีสุข คุณสุกัญญา ทับทิม คุณชิตพงศ์ คล้อยอรุณ คุณขวัญชัย ชีวโรจน์ณรงค์
   
คุณมณฑิรา วุฒิพงษ์ คุณศันสนีย์ พุทจิระ คุณดวงใจ อุ่มอารมย์ คุณกัณหา เสริมสินธุ์


  สังกัดสาขาวิชา
คุณธันยากานต์ ทองธีรศรีวงษ์ คุณรัชนี ลิ้มปฐมชัยชาญ คุณสิวารัตน์ นุชสวาท คุณชัยฤทธิ์ ประสิทธิ์ศีลสุข คุณวันเพ็ญ แก้วพุก คุณสุกัญญา แย้มสรวล
เคมี เคมี เคมี ชีววิทยา ชีววิทยา ชีววิทยา
   
คุณภูริชญา วิวัฒน์กาญจนา คุณนฤดล ล้ำประเสริฐ คุณระพีพร สัมพันธ์กาญจน์ คุณบรรเจิด เจริญพันธ์ คุณนิรัช ชัยหา คุณมัสยา มีบำรุง
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม การจัดการอาหาร
   
คุณศิริญา เกียรติบุญศรี คุณอนุชิต ฉุยฉาย คุณอรรถพล ฉวีวรรณ คุณอุดมสุข เชี่ยวชาญนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา