คณาจารย์


   
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา อ.กฤษฎา เลิกชัยภูมิ อ.บุญชะนะ วาราชะนนท์ อ.ดร.เกียรติยศ เจือกโว้น อ.ธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง อ.จิตตรา ชลิตพันธุ์
ตำแหน่ง: ประธานสาขาวิชา
   
อ.ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี อ.แก้วตา เจือนาค ผศ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา อ.ชลิดา ตระกูลสุนทร อ.ศิริชัย โสภา อ.ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ
   
อ.สุภารัตน์ ถิรนันทนากร อ.อารีย์ วรเตชะคงคา ผศ.สมหมาย เปียถนอม อ.อัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ


  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อ.ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง อ.อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา อ.ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ อ.ดร.นพดล ผู้มีจรรยา อ.ดร.มนัสนิต ใจดี อ.จรินทร อุ่มไกร
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
   
อ.วินัย  เพ็งภิญโญ อ.อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ อ.อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ อ.ดร.สุมาลี สิกเสน


  สาขาวิชาเคมี
อ.ดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์ ผศ.ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี อ.ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์ อ.ดร.สมปอง ทองงามดี ผศ.ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา   
   
อ.ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม อ.ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์ อ.ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ อ.ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม


  สาขาวิชาชีววิทยา
อ.อนัญญา ทองสิมา อ.ดร.กัญญา สอนสนิท อ.วันเพ็ญ คำเทศ อ.ดร.ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล อ.วาสนา เนียมแสวง
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
   
อ.ดร.เมธานี หอมทอง อ.ดร.ทศพร พิพัฒน์ภานุกูล อ.ดร.จารุชา ยี่แสง อ.ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร ผศ. พรทิพย์ กายบริบูรณ์


  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อ.ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ อ.ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา อ.ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์ อ.ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์ อ.ดร.ยศกิต เรืองทวีป รศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
   
อ.ภัคศุภร กาญจนกุล อ.อกนิษฐ์ ศรีภูธร ผศ.ดร.สุรัตนา เศรษฐชาญวิทย์ อ.ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ ผศ.ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล อ.กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ
   
อ.ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์ อ.ดร.กีรติ เกิดศิริ อ.พฤกษ์ โปร่งสำโรง


  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
อ.ดร.บุญธง วสุริย์ ผศ.สิทธิชัย โรจน์รุ่งศศิธร อ.ดร.ศุภมาศ ปั้นปัญญา อ.จุฑาศินี พรพุทธศรี
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา


  สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช
อ.ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ อ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี อ.ดร.เสาวณี คงศรี อ.ดร.นิตยา จันกา อ.วนิดา ชัยชนะ
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา


  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อ.ธานิล ม่วงพูล อ.โสภณ มหาเจริญ อ.อวยไชย อินทรสมบัติ อ.มงคล รอดจันทร์ อ.ดร.เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
อ.ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม อ.พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล


  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
อ.บพิตร ไชยนอก ผศ.ธีระ กาญจนสินธุ อ.วีระศักดิ์ ชื่นตา อ.วิศวะ สื่อสุวรรณ อ.เกษรินทร์ ชาวเกวียน อ.ณัฏฐปัญญา พิเชฐพิริยะ
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
อ.อรรถพล พลานนท์ อ.ขนิษฐา แซ่ลิ้ม


  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.อภินันท์ จุ่นกรณ์ อ.ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์ อ.สมจินต์ จันทรเจษฎากร อ.พิชยา สุขปลั่ง อ.ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
   
อ.ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน อ.แก้วใจ อาภรณ์พิศาล อ.ปริพัส ศรีสมบูรณ์


  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
อ.ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ อ.สุคนธา จันทาพูน อ.เมธาวรินทร์ สัจจะบริบูรณ์ อ.กุลยา เจริญมงคลวิไล
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา


  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อ.ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ ผศ.ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย ผศ.นันทิยา หลิมศิโรรัตน์ อ.รุจิราวดี ธรรมแสง อ.ดร.วิมาน ใจดี อ.ไพศาล สิมาเลาเต่า
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา


  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ดร.พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์ ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย ผศ.ประภาพรรณ เพียรชอบ อ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ อ.สุธรรมา พิสุทธิโสภณ
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
   
ผศ.ผาณิต งามสัมฤทธิ์ อ.อุษา พันฤทธิ์ดำ


  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อ.อุกฤษฏ์ อำไพพันธุ์ อ.ธนัชพร มุลิกะบุตร อ.ปรีชา แจ่มวิถีเลิศ อ.วาริศา เพชรธีรานนท์ อ.วจินี อารีรอบ อ.ไพโรจน์ โจลัตสาห์กุล
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
   
อ.ขนิษฐา เจริญพานิช อ.ภารณี นิลกรณ์ อ.ประพันธ์ ขันติธีระกุล


  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อ.ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน อ.กมลวรรณ บุตรประเสริฐ อ.ดวงรัตน์ เสือขำ อ.อรวรรณ บัวบาน อ.นันทิดา โหวดมงคล
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา


  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
อ.สมเกียรติ ช่อเหมือน อ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม อ.สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง อ.สุธารัตน์ ชาวนาฟาง อ.นฤพล สุวรรณวิจิตร อ.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา


  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
อ.ดร.สันติ กูลการขาย รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ ผศ.ดร.นิฏฐิตา เชิดชู อ.ดร.เจษฎา สาททอง อ.เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์ อ.อดิศร แก้วภักดี
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา


  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย อ.เอกนรา จันดา อ.บัญญัติ วารินทร์ใหล อ.อุมาพร ปฏิพันธ์ภูมิสกุล อ.ดร.ดวงนภา วานิชสรรพ์ อ.วิศวินทร์ อัครปัญญาธร
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
   
อ.วัชระ จันทร์อนันต์


  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อ.ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม อ.สมบัติ หทัยรัตนานนท์ อ.วิโรจน์ บัวงาม อ.บัญชา หิรัญสิงห์ อ.หฤทัย ดิ้นสกุล
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
   
อ.โสภาพรรณ สุวรรณสว่าง อ.ดร.สัญญา ควรคิด


  สาขาวิชาการจัดการอาหาร
อ.วรารัตน์ สานนท์ ผศ.วิรัติ จันทรทรัพย์ อ.กมลพร สวนทอง อ.เพ็ญพักตร์ แกล้วเดชศรี อ.ปิยวรรณ ธรรมบำรุง อ.ศรัณยา จังโส
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา