PAGE : ข่าวสาร/ประกาศ
News / Announcements / Report.

เชิญศาสตราจารย์ อาคันตุกะ


โพสต์ข่าวโดย | จันทร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ ได้เชิญการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะงานวิจัยชั้นสูงด้านพลังงาน ได้แก่  Prof. Pham Hong Minh เชิญ Professor Dr.H.J.Kim ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2562