PAGE : ข่าวสาร/ประกาศ
News / Announcements / Report.

โครงการอบรมอัคคีภัยการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ


โพสต์ข่าวโดย | จันทร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561


ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดโครงการอบรมอัคคีภัยการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ณ บริเวณลานด้านหลังคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้ฉุกเฉิน (4104204)โดยมี อ.นันทิดา โหวดมงคล เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
โครงการนี้ได้รับการฝึกอบรมจาก บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด มีทีมวิทยากร ได้แก่ อ.กัมพล เลิศเกรียงไกรยิ่ง ,อ.อนันต์ ทองใบใหญ่ และอ.วิรัตน์ วิตะพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน 59/29 ในหัวข้อต่างๆ เช่น
- ทฤษฎีการเกิดของไฟ, ประเภท, และการดับไฟ
- ทฤษฎีการเลือกใช้อุปกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การสาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิง, หัวฉีด และชุด ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
- กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น การใช้เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ดับเพลิง CLASS ABCK
- การสาธิตการใช้น้ำยาดับเพลิงโฟมและอปุกรณ์ในระบบดับเพลิง
- กิจกรรมการจัดฝึกซ้อมการเข้าดับเพลงิขั้นรุนแรง
- กิจกรรมการเข้าปฏิบัติการดับเพลิงเป็นทีม การดับ เพลิงขั้นรุนแรงแรง (ไฟใหญ่)
และทางสาขาวิขาฯได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำจำนวน 8 คิว จากฝ่ายงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ โดยคุณสุปัญญา สุสวัสดิ์ทองคำ เป็นผู้ประสานงาน รวมทั้งทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้การช่วยเหลือในการจัดเตรียมสถานที่ในการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้หมายเหตุ ! หากคุณพบเห็นข้อมูลส่วนใดผิดพลาด สามารถรายงานข้อผิดพลาดมายังคณะได้ครับ