PAGE : ข่าวสาร/ประกาศ
News / Announcements / Report.

Prof. Ken Kurosaki


โพสต์ข่าวโดย | จันทร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561


คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Thermoelectric Material and Applications” ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายโดย Prof. Ken Kurosaki จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ ! หากคุณพบเห็นข้อมูลส่วนใดผิดพลาด สามารถรายงานข้อผิดพลาดมายังคณะได้ครับ