PAGE : NEWS
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

Prof.Dr.B. DEVA PRASAD RAJU [12 / มี.ค. / 2561]

Prof. Ken Kurosaki [12 / มี.ค. / 2561]

ขอประชาสัมพันธ์ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลนักวิจัย ในระบบ NRMS [8 / มิ.ย. / 2560]

ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. จำนวน 4 ประเภ [8 / มิ.ย. / 2560]

ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ [9 / เม.ย. / 2560]

อุนมัติการให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ ประจำปีงบประมาณ 2558 [3 / พ.ย. / 2557]

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปี 2558 [3 / พ.ย. / 2557]

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 [29 / ก.ย. / 2557]

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 [29 / ก.ย. / 2557]

อนุมัติให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์ (หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ 2558 [16 / ก.ย. / 2557]

กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทานภาษาอังกฤษในบทควมวิจัยที่จะนำเสนอลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [16 / ก.ย. / 2557]

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศปีงบประมาณ 2558 [5 / ก.ย. / 2557]

คู่มืองานบริการวิชาการ [8 / มิ.ย. / 2557]

คู่มือบริหารงานวิจัย [8 / มิ.ย. / 2557]

แนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการ [8 / มิ.ย. / 2557]

ประกาศ เรื่องแก้ไข แจ้งผลการพิจารณาโครงการกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศ [19 / พ.ค. / 2557]

ประกาศเปิดรับคำของบประมาณโครงการชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองที่ดี : รวมใจราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2557 [19 / พ.ค. / 2557]

ประกาศเปิดรับคำของบประมาณโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 [12 / พ.ย. / 2556]

หมายเหตุ ! หากคุณพบเห็นข้อมูลส่วนใดผิดพลาด สามารถรายงานข้อผิดพลาดมายังคณะได้ครับ