PAGE : NEWS
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

Congratulations! [12 / มี.ค. / 2561]

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.วนัชพร บุญธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [12 / มี.ค. / 2561]

ยินดีต้อนรับ อ.ดวงกมล แสงธีรกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดการจัดการอาหาร [12 / มี.ค. / 2561]

ประมวลภาพความประทับใจกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2562 [12 / มี.ค. / 2561]

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย และสาขาวิชาอาชีวอนามัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที 47 E-SPORT ROV CLASS B ทีมหญิง [12 / มี.ค. / 2561]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานบริหารงานประกันคุณภาพ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ [12 / มี.ค. / 2561]

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) [12 / มี.ค. / 2561]

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานการรับใช้สังคม รุ่นที่ 3 [12 / มี.ค. / 2561]

ขอขอบคุณ บริษัท แสงโสม จำกัด ที่มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ทุน [12 / มี.ค. / 2561]

การประชุมพิจาณาการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานด้านมารฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [12 / มี.ค. / 2561]

กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 [12 / มี.ค. / 2561]

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม SC108 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ [12 / มี.ค. / 2561]

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561 [12 / มี.ค. / 2561]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561 [12 / มี.ค. / 2561]

(ตัวอย่าง) การกำหนดคุณลักษณะ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อ-จ้าง [12 / มี.ค. / 2561]

แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [16 / ธ.ค. / 2560]

คำสั่งคณะวิทย์ฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [1 / พ.ย. / 2560]

โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ [27 / ต.ค. / 2560]

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Virtual Desktop Infrastructure (ฺVDI) [24 / ต.ค. / 2560]

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง [24 / ต.ค. / 2560]

รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2560 [18 / ต.ค. / 2560]

เปลี่ยนระบบการขอให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุมของส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม [18 / ต.ค. / 2560]

คู่มือการจัดทำหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [11 / ต.ค. / 2560]

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560 [5 / ต.ค. / 2560]

แนวทางการออกรหัสงบประมาณประเภทเงินรับฝาก [4 / ต.ค. / 2560]

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2560 [22 / ก.ย. / 2560]

ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ 1/2560 รวมทุกคณะฯ [12 / ก.ย. / 2560]

รายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [12 / ก.ย. / 2560]

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10/2560 [11 / ก.ย. / 2560]

ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [6 / ก.ย. / 2560]

หมายเหตุ ! หากคุณพบเห็นข้อมูลส่วนใดผิดพลาด สามารถรายงานข้อผิดพลาดมายังคณะได้ครับ