PAGE : NEWS
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

02-เอกสารแนบเบิกภาระงานเกิน15คาบ [12 / มี.ค. / 2561]

01-แบบลงเวลาปฏิบัติงานสอนพิเศษ-และสอนเกินภาระงาน [12 / มี.ค. / 2561]

(5-6-2561) แบบลงเวลาปฏิบัติงานสอนพิเศษ และสอนเกินภาระงาน [12 / มี.ค. / 2561]

(21-05-2561) แบบฟอร์มเช็คเอกสารไปราชการ [12 / มี.ค. / 2561]

(21-05-2561) เอกสารสำหรับแนบ การจัดซื้ด จัดจ้าง [12 / มี.ค. / 2561]

(18-5-2561) แบบลงเวลาปฏิบัติงานสอนพิเศษ-และสอนเกินภาระงาน-ประจำภาคเรียน-2 ปี 2560 [12 / มี.ค. / 2561]

(18-5-2561) แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-มรน.นครปฐม [12 / มี.ค. / 2561]

(18-5-2561) แผนยุทธสาสตร์มหาวิทยาลัยุ 62-66 สภาอนุมัติ [12 / มี.ค. / 2561]

(18-5-2561) แบบสรุปการเขียนโครงการ 2562 [12 / มี.ค. / 2561]

แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (word) [29 / ม.ค. / 2561]

เอกสารแบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี [29 / ม.ค. / 2561]

ตัวอย่างการกำหนดคุณลักษณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [29 / ม.ค. / 2561]

เอกสารแนบ การขอไปราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [29 / ม.ค. / 2561]

แบบฟอร์มเบิกค่าสอนกศ.พป [14 / พ.ย. / 2560]

แบบฟอร์มเบิกภาระงานสอนเกินภาคเรียนที่ 1/2560 [13 / พ.ย. / 2560]

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการวัสดุ ซื้อ/จ้าง [25 / ต.ค. / 2560]

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ [6 / ก.ค. / 2560]

แบบฟอร์มใบแจ้งสอบซ้อนกลางภาค [21 / ก.พ. / 2560]

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสอนสชดเชย [20 / ก.พ. / 2560]

แบบรับรองภาระงาน รอบ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 59 [21 / ต.ค. / 2559]

แบบฟอร์มคำของบลงทุน(ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2561 [16 / ต.ค. / 2559]

แบบฟอร์มภาระงานวิจัย[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. -30 ก.ย. 59] [8 / ต.ค. / 2559]

แบบฟอร์มภาระงานผลิตเอกสารวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. -30 ก.ย. 59] [8 / ต.ค. / 2559]

แบบฟอร์มภาระงานบริการวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. -30 ก.ย. 59] [8 / ต.ค. / 2559]

แบบฟอร์มภาระงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. -30 ก.ย. 59] [8 / ต.ค. / 2559]

แบบฟอร์มภาระงานเขียนบทความทางวิชาการ[รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. -30 ก.ย. 59] [8 / ต.ค. / 2559]

แบบฟอร์มประเมินเอกสารประกอบการสอน [4 / ส.ค. / 2559]

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 [24 / พ.ค. / 2559]

แบบประเมินการปฏฺิบัติงานในศูนย์-สำนัก [27 / เม.ย. / 2559]

แบบฟอร์มภาระงานวิจัย[รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค.58-31 มี.ค. 59] [19 / เม.ย. / 2559]

หมายเหตุ ! หากคุณพบเห็นข้อมูลส่วนใดผิดพลาด สามารถรายงานข้อผิดพลาดมายังคณะได้ครับ