PAGE : NEWS
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 [4 / ม.ค. / 2561]

คำสั่ง มรน ที่ 2922/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เข้าร่วมประชุม [29 / ธ.ค. / 2560]

คำสั่ง มรน.ที่ 2901/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [29 / ธ.ค. / 2560]

คำสั่ง มรน.ที่ 2900/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [29 / ธ.ค. / 2560]

คำสั่ง มรน.ที่ 2889/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมความเรียบร้อยทั่วไป [29 / ธ.ค. / 2560]

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [28 / ธ.ค. / 2560]

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [28 / ธ.ค. / 2560]

แต่งตั้งผู้รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ [28 / ธ.ค. / 2560]

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [24 / ธ.ค. / 2560]

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [19 / ธ.ค. / 2560]

คำสั่งคณะวิทย์ฯ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 21 ธันวาคม 2560 [18 / ธ.ค. / 2560]

คำสั่งคณะวิทย์ฯ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 [18 / ธ.ค. / 2560]

ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับแก้ไข) [16 / ธ.ค. / 2560]

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [16 / ธ.ค. / 2560]

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2560 และครั้งที่ 16/2560 [1 / ธ.ค. / 2560]

มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี [1 / ธ.ค. / 2560]

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [23 / พ.ย. / 2560]

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม ครั้งที่ 12/2560 [23 / พ.ย. / 2560]

การสรรหาผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [23 / พ.ย. / 2560]

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยสถาบันบูรณาการงานวิจัยกับงานประจำ R to R ปีงบประมาณ 2561 [23 / พ.ย. / 2560]

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการกลุ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 [1 / พ.ย. / 2560]

คำสั่งคณะวิทย์ฯ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [19 / ต.ค. / 2560]

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [19 / ต.ค. / 2560]

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนตุลาคม 2560 [18 / ต.ค. / 2560]

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560 [18 / ต.ค. / 2560]

คำสั่งคณะวิทย์ฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [11 / ต.ค. / 2560]

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ที่ 2151/2560 เรื่อง ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบเอกสารอิเล้กทรอนิกส์ [5 / ต.ค. / 2560]

ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน [29 / ก.ย. / 2560]

ขอเชิญสมัครรับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [29 / ก.ย. / 2560]

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2148/2560 เรื่อง แต่ง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของ นักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [28 / ก.ย. / 2560]

หมายเหตุ ! หากคุณพบเห็นข้อมูลส่วนใดผิดพลาด สามารถรายงานข้อผิดพลาดมายังคณะได้ครับ