PAGE : NEWS
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมใช้ระบบ EXIT EXAM รุ่นที่ 1 [12 / มี.ค. / 2561]

ขอเชิญหัวหน้าหมู่เรียนทุกชั้นปี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [12 / มี.ค. / 2561]

โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 [28 / ธ.ค. / 2560]

โครงการ "มรน. รวมใจ สานสายใย บูชาครู" [28 / ธ.ค. / 2560]

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 [19 / ธ.ค. / 2560]

โครงการบริการวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยพื้นคืนชีพเบื้องต้น [19 / ธ.ค. / 2560]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ 2561 [6 / ธ.ค. / 2560]

เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Transparent NPRU : มรน.โปร่งใส [6 / ธ.ค. / 2560]

เรื่อง โครงการทุนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP [1 / ธ.ค. / 2560]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา [23 / พ.ย. / 2560]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัตกการ "การสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจรสำหรับบทเรียนออนไลน์" [23 / พ.ย. / 2560]

จดหมายข่าว สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [23 / พ.ย. / 2560]

หลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตเองที่ดี รวมใจราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 [1 / พ.ย. / 2560]

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 [4 / ก.ย. / 2560]

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2560 [4 / ก.ย. / 2560]

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเืพ่อนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [28 / ส.ค. / 2560]

ผู้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [25 / ส.ค. / 2560]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [18 / มิ.ย. / 2560]

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์" ให้กับทุกท่านทราบ [16 / พ.ค. / 2560]

ขอประชาสัมพันธ์ทุนโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2560 [21 / เม.ย. / 2560]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษภาษาอังกฤษฯ กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบและทดสอบ TOEFL/ITP สำหรับอาจารย์ [21 / เม.ย. / 2560]

ขอความอนุเคราะห์ ปชส. กิจกรรมการจัดทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากลสำหรับนักศึกษาปี 3 (รหัส 57) ก่อนออกฝึกงาน [7 / มี.ค. / 2560]

ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกภาษา Access English ให้กับทุกท่านทราบ [7 / มี.ค. / 2560]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประเทศอินโดนีเซีย [15 / ก.พ. / 2560]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงร่างพื้นผิว [13 / มิ.ย. / 2558]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร [6 / มิ.ย. / 2558]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนรู้โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ [6 / มิ.ย. / 2558]

สาขาวิชาโทรคมนาคม จัดโครงการสงเสริมสนับสนุน เพิ่มเติมความเรียนรูประสบการณนอกชั้นเรียน ดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี [3 / มิ.ย. / 2558]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยกับมหาวิทยาลัยภายในและต่างประเทศ [2 / มิ.ย. / 2558]

โครงการปัจฉิมนิเทศ "ซื่อสัตย์กตัญญู...เตรียมความรู้สู่อาชีพ" [16 / มี.ค. / 2558]

หมายเหตุ ! หากคุณพบเห็นข้อมูลส่วนใดผิดพลาด สามารถรายงานข้อผิดพลาดมายังคณะได้ครับ