PAGE : NEWS
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียน 2/2560 [15 / ก.พ. / 2561]

ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ 1/2560 รวมทุกคณะฯ [12 / ก.ย. / 2560]

รายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [12 / ก.ย. / 2560]

ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [6 / ก.ย. / 2560]

การทำความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ มรน. กับคณาจารย์ AIT [28 / ส.ค. / 2560]

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560 9 ส.ค. 2560 [22 / ส.ค. / 2560]

ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 [25 / เม.ย. / 2560]

กำหนดการภาคเรียนที่ 3/2559 นักศึกษาภาคปกติ [12 / เม.ย. / 2560]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนสอบ Redesigned TOEIC ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [7 / มี.ค. / 2560]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน กลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียน 2/2559 [27 / ก.พ. / 2560]

คำสั่งคุมสอบกลงภาค ภาคปกติ 2_2559 [24 / ก.พ. / 2560]

ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 (รวมทุกคณะฯ) [22 / ก.พ. / 2560]

ตารางสอบกลางภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับแก้ไข) [22 / ก.พ. / 2560]

แบบฟอร์มใบแจ้งสอบซ้อนกลางภาค [21 / ก.พ. / 2560]

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสอนสชดเชย [20 / ก.พ. / 2560]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปรการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) [30 / พ.ย. / 2559]

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติแจ้งสอบซ้อนกลางภาค 1/2559 [16 / ก.ย. / 2559]

ตารางสอบกลางภาค 1/2559 (ฉบับแก้ไข) [14 / ก.ย. / 2559]

แบบฟอร์มประเมินเอกสารประกอบการสอน [4 / ส.ค. / 2559]

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษา [22 / เม.ย. / 2559]

แนวปฏิบัติการเปิด - ปิดหลักสูตร [10 / มี.ค. / 2559]

ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์หลักสูตร [10 / มี.ค. / 2559]

template การจัดทำหลักสูตรปีการศึกษา 2559 [10 / มี.ค. / 2559]

ใบแจ้งสอบซ้อน [9 / มี.ค. / 2559]

แบบฟอร์มใบสมัครอาจารย์พิเศษ [6 / พ.ค. / 2558]

เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 [3 / พ.ย. / 2557]

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต [3 / พ.ย. / 2557]

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต [3 / พ.ย. / 2557]

ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [30 / ก.ย. / 2557]

ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เพื่อการพัฒนาสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557 [16 / ก.ย. / 2557]

หมายเหตุ ! หากคุณพบเห็นข้อมูลส่วนใดผิดพลาด สามารถรายงานข้อผิดพลาดมายังคณะได้ครับ