PAGE : NEWS
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร การพัฒนาระบบ IoT ด้วย M5stack (ระดับกลาง) [12 / มี.ค. / 2561]

หลักสูตร การพัฒนาระบบ IoT ด้วย Raspberry Pi (ระดับสูง) [12 / มี.ค. / 2561]

หลักสูตร การพัฒนา IoT M5stack ด้วย UI Flow (ระดับพื้นฐาน) [12 / มี.ค. / 2561]

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 “โภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะ" (1-3 ต.ค.2562) [12 / มี.ค. / 2561]

การจัดสัมมนา [12 / มี.ค. / 2561]

Roleplay [12 / มี.ค. / 2561]

นิเทศ ฝึกสอน [12 / มี.ค. / 2561]

สอบปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน และฝุ่น) [12 / มี.ค. / 2561]

โครงการอบรมอัคคีภัยการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ [12 / มี.ค. / 2561]

โครงการศึกษาดูงานดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน [12 / มี.ค. / 2561]

ปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณฝุ่นรวมทุกขนาดตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [12 / มี.ค. / 2561]

ปฏิบัติการตรวจวัดระดับความร้อนตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [12 / มี.ค. / 2561]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 [12 / มี.ค. / 2561]

"โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ" [12 / มี.ค. / 2561]

"โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ" [12 / มี.ค. / 2561]

"โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ" [12 / มี.ค. / 2561]

ปฏิบัติการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [12 / มี.ค. / 2561]

ปฏิบัติการตรวจวัดระดับความดังเสียงตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [12 / มี.ค. / 2561]

โครงการศึกษาดูงานสัปดาห์ความปลอดภัย ก้าวไกลสู่วิชาชีพ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 [12 / มี.ค. / 2561]

Big cleaning day [12 / มี.ค. / 2561]

โครงการ "ติวเข้มเติมเต็มความรู้" ประจำปีการศึกษา 2562 [12 / มี.ค. / 2561]

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้องโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ [12 / มี.ค. / 2561]

กิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ Moon & Srar of Science 2019 [12 / มี.ค. / 2561]

การนำเสนอผลงานวิชาการ (ภาคบรรยาย) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 [12 / มี.ค. / 2561]

กิจกรรม Big Cleaning Day คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [12 / มี.ค. / 2561]

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 [12 / มี.ค. / 2561]

โครงการความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ และการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อการศึกษาทางชีววิทยา [12 / มี.ค. / 2561]

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 [12 / มี.ค. / 2561]

การสังเกตและการมีส่วนปฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 [12 / มี.ค. / 2561]

นักศึกษาพบอาจารย์นิเทศก์เอก สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1 [12 / มี.ค. / 2561]

หมายเหตุ ! หากคุณพบเห็นข้อมูลส่วนใดผิดพลาด สามารถรายงานข้อผิดพลาดมายังคณะได้ครับ