PAGE : NEWS
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 “โภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะ" (1-3 ต.ค.2562) [12 / มี.ค. / 2561]

การจัดสัมมนา [12 / มี.ค. / 2561]

Pumpkin & purple paper รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 [12 / มี.ค. / 2561]

นักศึกษามัลติมีเดียคว้ารางวัลการจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชัน [12 / มี.ค. / 2561]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธารัตน์ ชาวนาฟาง [12 / มี.ค. / 2561]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์ [12 / มี.ค. / 2561]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ อิศรมงคลรักษ์ [12 / มี.ค. / 2561]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป [12 / มี.ค. / 2561]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ วารินทร์ใหล [12 / มี.ค. / 2561]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกนรา จันดา [12 / มี.ค. / 2561]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม [12 / มี.ค. / 2561]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี [12 / มี.ค. / 2561]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ [12 / มี.ค. / 2561]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ [12 / มี.ค. / 2561]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน [12 / มี.ค. / 2561]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี [12 / มี.ค. / 2561]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ [12 / มี.ค. / 2561]

Roleplay [12 / มี.ค. / 2561]

นิเทศ ฝึกสอน [12 / มี.ค. / 2561]

สอบปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน และฝุ่น) [12 / มี.ค. / 2561]

โครงการอบรมอัคคีภัยการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ [12 / มี.ค. / 2561]

โครงการศึกษาดูงานดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน [12 / มี.ค. / 2561]

ปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณฝุ่นรวมทุกขนาดตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [12 / มี.ค. / 2561]

ปฏิบัติการตรวจวัดระดับความร้อนตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [12 / มี.ค. / 2561]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 [12 / มี.ค. / 2561]

"โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ" [12 / มี.ค. / 2561]

"โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ" [12 / มี.ค. / 2561]

"โครงการปณิธาณความดีสืบสานศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ" [12 / มี.ค. / 2561]

ปฏิบัติการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [12 / มี.ค. / 2561]

ปฏิบัติการตรวจวัดระดับความดังเสียงตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [12 / มี.ค. / 2561]

หมายเหตุ ! หากคุณพบเห็นข้อมูลส่วนใดผิดพลาด สามารถรายงานข้อผิดพลาดมายังคณะได้ครับ