HOME  |  HOWDY, Welcome To Faculty of Science and Technology, NPRU.
USER ONLINE : ✓ Available for user

นักศึกษาคอมพิวเตอร์คว้า 2 รางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นของโตโยต้า

นักศึกษาการจัดการอาหาร คว้า 4 รางวัล การแข่งขันทำอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร พิพัฒน์ภานุกูล

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา จันกา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กูลการขาย

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร สวนทอง

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ 1/2560 รวมทุกคณะฯ

รายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การทำความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ มรน. กับคณาจารย์ AIT

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560 9 ส.ค. 2560

ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559

กำหนดการภาคเรียนที่ 3/2559 นักศึกษาภาคปกติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนสอบ Redesigned TOEIC ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน กลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียน 2/2559

คำสั่งคุมสอบกลงภาค ภาคปกติ 2_2559

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัตกการ "การสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจรสำหรับบทเรียนออนไลน์"

จดหมายข่าว สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

หลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตเองที่ดี รวมใจราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเืพ่อนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผู้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์" ให้กับทุกท่านทราบ

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม ครั้งที่ 12/2560

การสรรหาผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยสถาบันบูรณาการงานวิจัยกับงานประจำ R to R ปีงบประมาณ 2561

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการกลุ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561

คำสั่งคณะวิทย์ฯ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560

คำสั่งคณะวิทย์ฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

แบบฟอร์มจัดทำแผน ปี 2561

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (มคอ.7) ระดับหลักสูตร

ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

เกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ 2558

ผลการวิเคราะห์ SWAT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557-2561 กับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 - 2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2561

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

คำสั่งคณะวิทย์ฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Virtual Desktop Infrastructure (ฺVDI)

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2560

เปลี่ยนระบบการขอให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุมของส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม

คู่มือการจัดทำหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560

แนวทางการออกรหัสงบประมาณประเภทเงินรับฝาก

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2560

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ขอประชาสัมพันธ์ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลนักวิจัย ในระบบ NRMS

ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. จำนวน 4 ประเภ

ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

อุนมัติการให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปี 2558

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

อนุมัติให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์ (หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทานภาษาอังกฤษในบทควมวิจัยที่จะนำเสนอลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศปีงบประมาณ 2558

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์

สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการสอนวิชาคำนวณ

แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์

การลดปริมาณเกลือโซเดียมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค

มาเป็นหมอ ดูแลตัวเองกันเถอะ

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เราเข้าใจกันดีแค่ไหน ?

นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ

การประเมินค่า Water footprint ในอุตสาหกรรมอาหารของไทย

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

 • กิจกรรมปฐมนิเทศ จุลชีววิทยา

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-02
  • จำนวนภาพ : 8 ภาพในอัลบั้ม

  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาชั้นปีที่1 เนื่องในวันเปิดภาคศึกษา 1/2560 เป็นวันแรก โดยมีรุ่นพี่ชั้นปี2 และ 3 ร่วมกันแนะนำการเรียนและการปรับตัวในระดับมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆด้วย Cr. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • ทำหมี่กรอบชาววัง

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-02
  • จำนวนภาพ : 6 ภาพในอัลบั้ม

  อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ ธรรมบำรุง จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอาหารและนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ทำหมี่กรอบชาววังสูตรครัวศรแดงสมัยรัชกาลที่ ๕ ทำกี่ครั้งก็ปัง ไม่เคยพอแจก หอมส้มซ่าไปถึงลำไส้ใหญ่ Cr. ดร.ปิยวรรณ ธรรมบำรุง

 • ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากทรัพยากรท้องถิ่น

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-01
  • จำนวนภาพ : 8 ภาพในอัลบั้ม

  วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย อาจารย์อนัญญา ทองสิมา และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้จัดขอขอบคุณครูใหญ่ และคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองคะ Cr. Anunya Ple Thongsima

 • บริการวิชาการอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-02
  • จำนวนภาพ : 7 ภาพในอัลบั้ม

  สาขาวิชาการจัดการอาหาร บริการวิชาการอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย "ห่อหมกกุ้งพลังงานต่ำจากเต้าหู้ถั่วเหลือง" ห่อหมกจากงานวิจัยนักศึกษา งานใบตองก็มา ทีมนี้เย็บกระทงเป็นระวิงตั้งแต่เมื่อวาน ^-^ ร้อยใบจิ๊บๆเน้อ Cr. Wararat Sanon

 • กิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากทรัพยากรท้องถิ่น

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-02
  • จำนวนภาพ : 5 ภาพในอัลบั้ม

  ที่ 2 สิงหาคม 2560 นักศึกษาจิตอาสาจากสาขาวิชาชีววิทยา ปี 1 และปี 3 จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม Cr. Anunya Ple Thongsima

 • พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-03
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Cr. พงษ์นาถ นาถวรานันต์

 • สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดพิธีไหว้ครู

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-03
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2560 โมเมนต์น่ารักๆ ที่นักศึกษาร่วมกันแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ระลึกคุณครูบาอาจารย์ Cr. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • พัฒนาบุคลิกภาพ MOON & STAR OF SCIENCE 2017

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-05
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  พัฒนาบุคลิกภาพ MOON & STAR OF SCIENCE 2017 โดย คุณ ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวที ตามด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมสู่ความรัก ความสามัคคี สู้ๆ นะเด็กๆ ^___^ Cr.Aganit Seepootorn

 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-05
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ น้องปี 1 บรรยากาศอบอุ่น ซึ้งใจ Cr. วิศวกรรมโทรคมนาคม

 • สวดมนต์และปฏิบัติธรรมต่อเนื่องตลอดทั้งคืน "ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ"

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-04
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (หลักสูตร ค.บ. 5 ปี) ชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมต่อเนื่องตลอดทั้งคืน "ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ" ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย Cr. Anunya Ple Thongsima

 • #MSS2017#

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-05
  • จำนวนภาพ : 5 ภาพในอัลบั้ม

  ดาว-เดือน ดวงที่ 13 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหลือ 13 คนสุดท้าย #MSS2017# มาเชียร์กันนะคะ ^___^ Aganit Seepootorn

 • คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-05
  • จำนวนภาพ : 3 ภาพในอัลบั้ม

  คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก่อนออกเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริฯ และกิจกรรมจิตอาสา Cr. SoftwareEngineeringNPRU

 • คอมพิวเตอร์ศึกษา เตรียมงานวันวิทยาศาสตร์ 256

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ตึกคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-05
  • จำนวนภาพ : 4 ภาพในอัลบั้ม

  คอมพิวเตอร์ศึกษา เตรียมงานวันวิทยาศาสตร์ 2560 สาขาอื่นๆ สู้ๆ ค่ะ ^___^ Cr. Winai Phengpinyo

 • ประกวดนักศึกษาต้นแบบ MOON & STAR OF SCIENCE 20

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-07
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการประกวดนักศึกษาต้นแบบ MOON & STAR OF SCIENCE 2017 cr.Aganit Seepootorn

 • โครงการเสริมทักษะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาครูเคมี (ค.บ. เคมี)

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-11
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  สาขาเคมีจัดโครงการเสริมทักษะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาครูเคมี (ค.บ. เคมี) ในวันที่ ๘ -๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอบคุณทีมวิทยากรจาก..สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) Cr.Thanyanan Sripanlom

 • เตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-08
  • จำนวนภาพ : 3 ภาพในอัลบั้ม

  เตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นักศึกษาปี2อุตสาหกรรมศิลป์นะคะ#ร่วมแรงร่วมใจกันทุกคน#ระบบไฮโดรลิก ระบบแรงดัน^_^ Cr. October Sunday

 • NPRU Road Show 61

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ร.ร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-08
  • จำนวนภาพ : 8 ภาพในอัลบั้ม

  8ส.ค.60 NPRU Road Show 61 ร.ร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม นำโดย สสว.ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่เป็น ระบบ TCAS Cr. Nueng Srisawat

 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-09
  • จำนวนภาพ : 9 ภาพในอัลบั้ม

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

 • โครงการบริการวิชาการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ เพชรบุรี
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-14
  • จำนวนภาพ : 5 ภาพในอัลบั้ม

  14-15 สิงหาคม 2560 โครงการบริการวิชาการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ให้กับเพื่อนมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจและความรู้สึกโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ เพชรบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาเคมี

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-17
  • จำนวนภาพ : 9 ภาพในอัลบั้ม

  พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาเคมี #CHEM NPRU. Cr. Thanyanan Sripanlom