HOME  |  HOWDY, Welcome To Faculty of Science and Technology, NPRU.
USER ONLINE : ✓ Available for user

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ประสบความสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับประเทศ

นักศึกษาสาขาวิชาโทรคมนาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง ในการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO 2014

ขอแสดงความยินดีกับโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2556 (World Robot Olympiad 2013) ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
  • เมื่อวันที่ : 2014-11-07
  • จำนวนภาพ : 3 ภาพในอัลบั้ม

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครปฐม นำโดย รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ คณบดีฯ พร้อมด้วย อ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม ประธานหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย และบริหารจัดการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ คณะเทคโนโลยสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีหน่วยงานในเครือข่ายทั้งสิ้น 12 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2. ม.มหาสารคาม 3. ม.อุบลราชธานี 4. ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 5. ม.ราชภัฏนครปฐม 6. ม.ราชภัฏมหาสารคาม 7. ม.ราชมงคลล้านนา 8. ม.ราชมงคลกรุงเทพ 9. ม.ราชมงคลธัญญบุรี 10. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 11. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 12. ม.ราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้ ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมบิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT2015 และ IC2IT2015) ซึ่งจะจัดในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ

 • การแข่งขันกีฬาของคณาจารย์ เฟื่องฟ้าเกมส์ ปี 57

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-10-10
  • จำนวนภาพ : 4 ภาพในอัลบั้ม

  การแข่งขันฟุตซอลชาย ^_^ สามัคคีคือพลัง ขอขอบคุณรูปภาพจากใน Facebook

 • การแข่งขันกีฬาของคณาจารย์ เฟื่องฟ้าเกมส์ ปี 57

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-10-10
  • จำนวนภาพ : 6 ภาพในอัลบั้ม

  การแข่งขันแชร์บอลหญิง ผลการฝึกซ้อมเป็นแรมปี ^_^

 • สภาวิศวกร บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-09-03
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและสภาวิศวกร จัดการบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภันครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) โดย อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 1 นายการุญ จันทรางศุ ณ ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-08-26
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557 ภายใต้สโลแกน "วิทยาศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียน"

 • คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศึกษาดูงาน

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-08-14
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานหน่วยวิจัยเทคโนโลยีระบบเครือข่ายเซนเซอร์และสมองกลฝังตัว (RFID) กลุ่มโปรแกรมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-08-05
  • จำนวนภาพ : 7 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี งามสมบัติ และ อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล

 • ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการดำเนินงานกิจการนักศึกษาด้วยคุณธรรมสู่ผู้นำนักศึกษาในประชาคมอาเซียน สำหรับหัวหน้าหมู่เรียนและศิษย์เก่า

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
  • เมื่อวันที่ : 2014-07-11
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการดำเนินงานกิจการนักศึกษาด้วยคุณธรรมสู่ผู้นำนักศึกษาในประชาคมอาเซียน สำหรับหัวหน้าหมู่เรียนและศิษย์เก่า ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา