HOME  |  HOWDY, Welcome To Faculty of Science and Technology, NPRU.
USER ONLINE : ✓ Available for user

อาจารย์อรรถพล พลานนท์ และ อาจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ้ม ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิมาเลาเต่า

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา สาททอง

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียน 2/2560

ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ 1/2560 รวมทุกคณะฯ

รายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การทำความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ มรน. กับคณาจารย์ AIT

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560 9 ส.ค. 2560

ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559

กำหนดการภาคเรียนที่ 3/2559 นักศึกษาภาคปกติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนสอบ Redesigned TOEIC ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน กลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียน 2/2559

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

เชิญศาสตราจารย์ อาคันตุกะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมใช้ระบบ EXIT EXAM รุ่นที่ 1

ขอเชิญหัวหน้าหมู่เรียนทุกชั้นปี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

โครงการ "มรน. รวมใจ สานสายใย บูชาครู"

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2560

โครงการบริการวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยพื้นคืนชีพเบื้องต้น

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ 2561

เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Transparent NPRU : มรน.โปร่งใส

เรื่อง โครงการทุนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560

คำสั่ง มรน ที่ 2922/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เข้าร่วมประชุม

คำสั่ง มรน.ที่ 2901/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสั่ง มรน.ที่ 2900/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คำสั่ง มรน.ที่ 2889/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมความเรียบร้อยทั่วไป

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แต่งตั้งผู้รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.วนัชพร บุญธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับ อ.ดวงกมล แสงธีรกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดการจัดการอาหาร

ประมวลภาพความประทับใจกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย และสาขาวิชาอาชีวอนามัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที 47 E-SPORT ROV CLASS B ทีมหญิง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานบริหารงานประกันคุณภาพ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานการรับใช้สังคม รุ่นที่ 3

ขอขอบคุณ บริษัท แสงโสม จำกัด ที่มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ทุน

การประชุมพิจาณาการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานด้านมารฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

Prof.Dr.B. DEVA PRASAD RAJU

Prof. Ken Kurosaki

ขอประชาสัมพันธ์ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลนักวิจัย ในระบบ NRMS

ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. จำนวน 4 ประเภ

ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

อุนมัติการให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปี 2558

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

อนุมัติให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์ (หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ 2558

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

การจัดการความรู้ด้านการบริหารหลักสูตร

การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย KM

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์

สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการสอนวิชาคำนวณ

แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์

การลดปริมาณเกลือโซเดียมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค

มาเป็นหมอ ดูแลตัวเองกันเถอะ

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เราเข้าใจกันดีแค่ไหน ?

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

 • ศึกษาดูงานประกัน มศว.

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • เมื่อวันที่ : 2018-03-14
  • จำนวนภาพ : 9 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาหลักสูตรขึ้น TQR หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.(เคมี)ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 • กิจกรรมปฐมนิเทศ จุลชีววิทยา

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-02
  • จำนวนภาพ : 8 ภาพในอัลบั้ม

  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาชั้นปีที่1 เนื่องในวันเปิดภาคศึกษา 1/2560 เป็นวันแรก โดยมีรุ่นพี่ชั้นปี2 และ 3 ร่วมกันแนะนำการเรียนและการปรับตัวในระดับมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆด้วย Cr. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • ทำหมี่กรอบชาววัง

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-02
  • จำนวนภาพ : 6 ภาพในอัลบั้ม

  อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ ธรรมบำรุง จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอาหารและนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ทำหมี่กรอบชาววังสูตรครัวศรแดงสมัยรัชกาลที่ ๕ ทำกี่ครั้งก็ปัง ไม่เคยพอแจก หอมส้มซ่าไปถึงลำไส้ใหญ่ Cr. ดร.ปิยวรรณ ธรรมบำรุง

 • ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากทรัพยากรท้องถิ่น

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-01
  • จำนวนภาพ : 8 ภาพในอัลบั้ม

  วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย อาจารย์อนัญญา ทองสิมา และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้จัดขอขอบคุณครูใหญ่ และคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองคะ Cr. Anunya Ple Thongsima

 • บริการวิชาการอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-02
  • จำนวนภาพ : 7 ภาพในอัลบั้ม

  สาขาวิชาการจัดการอาหาร บริการวิชาการอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย "ห่อหมกกุ้งพลังงานต่ำจากเต้าหู้ถั่วเหลือง" ห่อหมกจากงานวิจัยนักศึกษา งานใบตองก็มา ทีมนี้เย็บกระทงเป็นระวิงตั้งแต่เมื่อวาน ^-^ ร้อยใบจิ๊บๆเน้อ Cr. Wararat Sanon

 • กิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากทรัพยากรท้องถิ่น

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-02
  • จำนวนภาพ : 5 ภาพในอัลบั้ม

  ที่ 2 สิงหาคม 2560 นักศึกษาจิตอาสาจากสาขาวิชาชีววิทยา ปี 1 และปี 3 จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม Cr. Anunya Ple Thongsima

 • พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-03
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Cr. พงษ์นาถ นาถวรานันต์

 • สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดพิธีไหว้ครู

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-03
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2560 โมเมนต์น่ารักๆ ที่นักศึกษาร่วมกันแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ระลึกคุณครูบาอาจารย์ Cr. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • พัฒนาบุคลิกภาพ MOON & STAR OF SCIENCE 2017

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-05
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  พัฒนาบุคลิกภาพ MOON & STAR OF SCIENCE 2017 โดย คุณ ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวที ตามด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมสู่ความรัก ความสามัคคี สู้ๆ นะเด็กๆ ^___^ Cr.Aganit Seepootorn

 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-05
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ น้องปี 1 บรรยากาศอบอุ่น ซึ้งใจ Cr. วิศวกรรมโทรคมนาคม

 • สวดมนต์และปฏิบัติธรรมต่อเนื่องตลอดทั้งคืน "ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ"

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-04
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (หลักสูตร ค.บ. 5 ปี) ชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมต่อเนื่องตลอดทั้งคืน "ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ" ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย Cr. Anunya Ple Thongsima

 • #MSS2017#

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-05
  • จำนวนภาพ : 5 ภาพในอัลบั้ม

  ดาว-เดือน ดวงที่ 13 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหลือ 13 คนสุดท้าย #MSS2017# มาเชียร์กันนะคะ ^___^ Aganit Seepootorn

 • คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-05
  • จำนวนภาพ : 3 ภาพในอัลบั้ม

  คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก่อนออกเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริฯ และกิจกรรมจิตอาสา Cr. SoftwareEngineeringNPRU

 • คอมพิวเตอร์ศึกษา เตรียมงานวันวิทยาศาสตร์ 256

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ตึกคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-05
  • จำนวนภาพ : 4 ภาพในอัลบั้ม

  คอมพิวเตอร์ศึกษา เตรียมงานวันวิทยาศาสตร์ 2560 สาขาอื่นๆ สู้ๆ ค่ะ ^___^ Cr. Winai Phengpinyo

 • ประกวดนักศึกษาต้นแบบ MOON & STAR OF SCIENCE 20

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-07
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการประกวดนักศึกษาต้นแบบ MOON & STAR OF SCIENCE 2017 cr.Aganit Seepootorn

 • โครงการเสริมทักษะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาครูเคมี (ค.บ. เคมี)

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-11
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  สาขาเคมีจัดโครงการเสริมทักษะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาครูเคมี (ค.บ. เคมี) ในวันที่ ๘ -๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอบคุณทีมวิทยากรจาก..สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) Cr.Thanyanan Sripanlom

 • เตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-08
  • จำนวนภาพ : 3 ภาพในอัลบั้ม

  เตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นักศึกษาปี2อุตสาหกรรมศิลป์นะคะ#ร่วมแรงร่วมใจกันทุกคน#ระบบไฮโดรลิก ระบบแรงดัน^_^ Cr. October Sunday

 • NPRU Road Show 61

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ร.ร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-08
  • จำนวนภาพ : 8 ภาพในอัลบั้ม

  8ส.ค.60 NPRU Road Show 61 ร.ร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม นำโดย สสว.ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่เป็น ระบบ TCAS Cr. Nueng Srisawat

 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-09
  • จำนวนภาพ : 9 ภาพในอัลบั้ม

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

 • โครงการบริการวิชาการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ เพชรบุรี
  • เมื่อวันที่ : 2017-08-14
  • จำนวนภาพ : 5 ภาพในอัลบั้ม

  14-15 สิงหาคม 2560 โครงการบริการวิชาการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ให้กับเพื่อนมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจและความรู้สึกโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ เพชรบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม