HOME  |  HOWDY, Welcome To Faculty of Science and Technology, NPRU.
USER ONLINE : ✓ Available for user

รศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฎฐิตา เชิดชู

GlassLab คว้ารางวัลใหญ่ Semi Grand Price ในงาน Seoul International Invention Fair 2016

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คว้ารางวัลชมเชยการจัดนิทรรศการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ผาณิต งามสัมฤทธิ์

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนสอบ Redesigned TOEIC ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน กลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียน 2/2559

คำสั่งคุมสอบกลงภาค ภาคปกติ 2_2559

ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 (รวมทุกคณะฯ)

ตารางสอบกลางภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับแก้ไข)

แบบฟอร์มใบแจ้งสอบซ้อนกลางภาค

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสอนสชดเชย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปรการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติแจ้งสอบซ้อนกลางภาค 1/2559

ตารางสอบกลางภาค 1/2559 (ฉบับแก้ไข)

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ขอความอนุเคราะห์ ปชส. กิจกรรมการจัดทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากลสำหรับนักศึกษาปี 3 (รหัส 57) ก่อนออกฝึกงาน

ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกภาษา Access English ให้กับทุกท่านทราบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประเทศอินโดนีเซีย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงร่างพื้นผิว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนรู้โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ

สาขาวิชาโทรคมนาคม จัดโครงการสงเสริมสนับสนุน เพิ่มเติมความเรียนรูประสบการณนอกชั้นเรียน ดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยกับมหาวิทยาลัยภายในและต่างประเทศ

โครงการปัจฉิมนิเทศ “ซื่อสัตย์กตัญญู...เตรียมความรู้สู่อาชีพ”

โครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านโป่งคอม อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ประกาศมหาวิทลาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง งดการเรียนการสอน

เรื่อง ขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการวิจัยและนวัฒกรรมประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยจากกองทุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยสถาบันบูรณาการงานวิจัยกับงานประจำ R to R ปีงบประมาณ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (มคอ.7) ระดับหลักสูตร

ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

เกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ 2558

ผลการวิเคราะห์ SWAT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557-2561 กับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 - 2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2561

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2558

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการจัดกิจกรรมมายังหน่วยประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2560

ขอประชาสัมพันธ์วิธีการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม

เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2559

เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2176/2559 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2560

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

อุนมัติการให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปี 2558

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

อนุมัติให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์ (หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทานภาษาอังกฤษในบทควมวิจัยที่จะนำเสนอลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศปีงบประมาณ 2558

คู่มืองานบริการวิชาการ

คู่มือบริหารงานวิจัย

แนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการ

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸