HOME  |  HOWDY, Welcome To Faculty of Science and Technology, NPRU.
USER ONLINE : ✓ Available for user

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ประสบความสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับประเทศ

นักศึกษาสาขาวิชาโทรคมนาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง ในการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO 2014

ขอแสดงความยินดีกับโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2556 (World Robot Olympiad 2013) ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

อนุมัติให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์ (หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทานภาษาอังกฤษในบทควมวิจัยที่จะนำเสนอลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศปีงบประมาณ 2558

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

 • การแข่งขันกีฬาของคณาจารย์ เฟื่องฟ้าเกมส์ ปี 57

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-10-10
  • จำนวนภาพ : 4 ภาพในอัลบั้ม

  การแข่งขันฟุตซอลชาย ^_^ สามัคคีคือพลัง ขอขอบคุณรูปภาพจากใน Facebook

 • การแข่งขันกีฬาของคณาจารย์ เฟื่องฟ้าเกมส์ ปี 57

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-10-10
  • จำนวนภาพ : 6 ภาพในอัลบั้ม

  การแข่งขันแชร์บอลหญิง ผลการฝึกซ้อมเป็นแรมปี ^_^

 • สภาวิศวกร บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-09-03
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและสภาวิศวกร จัดการบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภันครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) โดย อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 1 นายการุญ จันทรางศุ ณ ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-08-26
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557 ภายใต้สโลแกน "วิทยาศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียน"

 • คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศึกษาดูงาน

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-08-14
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานหน่วยวิจัยเทคโนโลยีระบบเครือข่ายเซนเซอร์และสมองกลฝังตัว (RFID) กลุ่มโปรแกรมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-08-05
  • จำนวนภาพ : 7 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี งามสมบัติ และ อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล

 • ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการดำเนินงานกิจการนักศึกษาด้วยคุณธรรมสู่ผู้นำนักศึกษาในประชาคมอาเซียน สำหรับหัวหน้าหมู่เรียนและศิษย์เก่า

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
  • เมื่อวันที่ : 2014-07-11
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการดำเนินงานกิจการนักศึกษาด้วยคุณธรรมสู่ผู้นำนักศึกษาในประชาคมอาเซียน สำหรับหัวหน้าหมู่เรียนและศิษย์เก่า ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 • ทำบุญเลี้ยงพระเพล และการชี้แจงเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เมื่อวันที่ : 2014-07-10
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วน (ช่วงเช้า) และจัดการบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/คณะวิชา ให้แก่คณาจารย์ โดยวิทยากร อ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ (ช่วงบ่าย)