HOME  |  HOWDY, Welcome To Faculty of Science and Technology, NPRU.
USER ONLINE : ✓ Available for user

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับประเทศ

นักศึกษาสาขาวิชาโทรคมนาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง ในการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO 2014

ขอแสดงความยินดีกับโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2556 (World Robot Olympiad 2013) ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

ขอแสดงความยินดีกับโปรแกรมวิชาการจัดการอาหารที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติการประกอบอาหาร(ยุโรป)ระดับภาคครั้งที่ 25 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

 • คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศึกษาดูงาน

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-08-14
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานหน่วยวิจัยเทคโนโลยีระบบเครือข่ายเซนเซอร์และสมองกลฝังตัว (RFID) กลุ่มโปรแกรมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-08-05
  • จำนวนภาพ : 7 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี งามสมบัติ และ อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล

 • ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการดำเนินงานกิจการนักศึกษาด้วยคุณธรรมสู่ผู้นำนักศึกษาในประชาคมอาเซียน สำหรับหัวหน้าหมู่เรียนและศิษย์เก่า

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
  • เมื่อวันที่ : 2014-07-11
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการดำเนินงานกิจการนักศึกษาด้วยคุณธรรมสู่ผู้นำนักศึกษาในประชาคมอาเซียน สำหรับหัวหน้าหมู่เรียนและศิษย์เก่า ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 • ทำบุญเลี้ยงพระเพล และการชี้แจงเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เมื่อวันที่ : 2014-07-10
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วน (ช่วงเช้า) และจัดการบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/คณะวิชา ให้แก่คณาจารย์ โดยวิทยากร อ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ (ช่วงบ่าย)

 • การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-07-07
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  โดย อาจารย์ปัญญานีย์ พราพงษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี), อาจารย์เบญญา กสานติกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, อาจารย์ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมคณะฯ

 • "พิธีถวายตัวเป็นลูก และฝากตัวเป็นศิษย์"

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-07-02
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • โครงการสร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-06-26
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  "Stop Piracy Buy ORIGINAL Now" โครงการสร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกลุ่มโปรแกรมวิชา

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-06-17
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกลุ่มโปรแกรมวิชา