HOME  |  HOWDY, Welcome To Faculty of Science and Technology, NPRU.
USER ONLINE : ✓ Available for user

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของอาจารย์ ดร.เมธานี หอมทอง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร ที่ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีแต่ครู เนื่องในวันครู พุทธศักราช 2558 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับนายรัตนชัย แม้นพรหม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร ที่ได้รับพระราชทานรางวัลที่ 1 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุมาลี สิกเสน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เจษฎา สาททอง ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เกษรินทร์ ชาวเกวียน ได้รับรางวัลวิจัย "ระดับดีมาก"

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสอนชดเชย

แบบฟอร์ม ปรเมินหนังสือ

แบบฟอร์ม มคอ.7 ฉบับใหม่

แบบฟอร์ม มคอ.3 ฉบับใหม่

แบบฟอร์มใบสมัครอาจารย์พิเศษ

เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เพื่อการพัฒนาสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงร่างพื้นผิว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนรู้โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ

สาขาวิชาโทรคมนาคม จัดโครงการสงเสริมสนับสนุน เพิ่มเติมความเรียนรูประสบการณนอกชั้นเรียน ดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยกับมหาวิทยาลัยภายในและต่างประเทศ

โครงการปัจฉิมนิเทศ “ซื่อสัตย์กตัญญู...เตรียมความรู้สู่อาชีพ”

โครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านโป่งคอม อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ค่ายอาสาพัฒนา "แบ่งปันรอยยิ้ม" ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ กาญจนบุรี

คู่มือกิจการนักศึกษา 2556

โครงการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริหารจัดการงานวิจัยจากทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองที่ดี : รวมใจราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างอย่างยืน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 7 - 25 กันยายน 2558

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2558

แนวปฏิบัติในช่วงการฝึกซ้อมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ๒๕๕๘

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (มคอ.7) ระดับหลักสูตร

ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

เกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ 2558

ผลการวิเคราะห์ SWAT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557-2561 กับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 - 2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2561

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2558

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ประชาสัมพันธ์ "งานแนะนำหลักสุตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์"

ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วม "การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เสือปืนไว"

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ "งานเปิดโลกวิศวกรรม 58"

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทอลในธุรกิจสุขภาพสู่ปี 2020" (Digital Innovation in Healthcare toward 2020)

ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์"

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัฒกรรมเพื่อถ่ายทอด/การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปี 2559/ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยให้สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัฒกรรมเพื่อถ่ายทอด/การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปี 2559/ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยให้สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการพัมนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ หลักสูตร ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Listening)

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

อุนมัติการให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปี 2558

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

อนุมัติให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์ (หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทานภาษาอังกฤษในบทควมวิจัยที่จะนำเสนอลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศปีงบประมาณ 2558

คู่มืองานบริการวิชาการ

คู่มือบริหารงานวิจัย

แนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการ

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

 • "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558"

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2015-08-25
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558 ในหัวข้อวิทยาศาสตร์กับการประยุกต์ใช้

 • ประชุมเครือข่ายคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2015-07-15
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 9 แห่ง ครั้งที่ 3/2558

 • World Robot Olympaid Thailand 2015

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2015-07-24
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Robot Olympaid Thailand 2015 เขตภาคกลาง ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • เมื่อวันที่ : 2015-05-29
  • จำนวนภาพ : 7 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

 • ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  • เมื่อวันที่ : 2015-05-08
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระบบสำนักงานฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • คณาจารย์มหาวิทยาลัยจากประเทศลาวศึกษาดูงาน

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2015-05-18
  • จำนวนภาพ : 5 ภาพในอัลบั้ม

  คณาจารย์มหาวิทยาลัยจากประเทศลาวศึกษาดูงานด้านแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฆนครปฐม โดยมี อาจารย์ศิริชัย โสภา (ผู้ช่วยอธิการบดี) ผศ.ธีระ กาญจนสินธุ (รองคณบดี) อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์ (รองคณบดี) ให้การต้อนรับ

 • บรรยายพิเศษ เรื่อง ความต้องการของตลาดแรงงานและการเตรียมความของนักศึกษาเพื่อรองรับตลาดแรงงานในประเทศและอาเซียน

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2015-05-12
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณาจารย์ เพื่อรับฟังนโยบายและการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความต้องการของตลาดแรงงานและการเตรียมความของนักศึกษาเพื่อรองรับตลาดแรงงานในประเทศและอาเซียน" และรวมถึงแสดงความยินดีกับคณาจารย์ใหม่และที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก.

 • มหาสงกรานต์ 2558

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2015-04-16
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สืบสานประเพณีไทย จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ 2558 ให้กับคณาจารย์และบุคลากร.

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการและเขียนรายงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : โรงแรมดุสิตธานี (หัวหิน) จังหวัดเพชรบุรี
  • เมื่อวันที่ : 2015-03-24
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการและเขียนรายงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์และบุคลากร.

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : sc101
  • เมื่อวันที่ : 2014-12-26
  • จำนวนภาพ : 8 ภาพในอัลบั้ม

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านวิชาการและงานประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : sc101
  • เมื่อวันที่ : 2014-06-18
  • จำนวนภาพ : 4 ภาพในอัลบั้ม

  การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ประเด็นด้านงานวิชาการและการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ

 • ลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองปฏิบัติราชการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc.108
  • เมื่อวันที่ : 2015-02-26
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  ลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองปฏิบัติราชการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการอาหาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League 201

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2015-02-13
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  การแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League 2014 จำนวน 40 ทีมจากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งรอบสุดท้ายชิงแชมป์โลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc.101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เมื่อวันที่ : 2014-12-19
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

 • งานปีใหม่ 2558

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2015-01-08
  • จำนวนภาพ : 9 ภาพในอัลบั้ม

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
  • เมื่อวันที่ : 2014-11-07
  • จำนวนภาพ : 3 ภาพในอัลบั้ม

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครปฐม นำโดย รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ คณบดีฯ พร้อมด้วย อ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม ประธานหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย และบริหารจัดการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ คณะเทคโนโลยสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีหน่วยงานในเครือข่ายทั้งสิ้น 12 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2. ม.มหาสารคาม 3. ม.อุบลราชธานี 4. ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 5. ม.ราชภัฏนครปฐม 6. ม.ราชภัฏมหาสารคาม 7. ม.ราชมงคลล้านนา 8. ม.ราชมงคลกรุงเทพ 9. ม.ราชมงคลธัญญบุรี 10. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 11. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 12. ม.ราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้ ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมบิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT2015 และ IC2IT2015) ซึ่งจะจัดในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ

 • การแข่งขันกีฬาของคณาจารย์ เฟื่องฟ้าเกมส์ ปี 57

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-10-10
  • จำนวนภาพ : 4 ภาพในอัลบั้ม

  การแข่งขันฟุตซอลชาย ^_^ สามัคคีคือพลัง ขอขอบคุณรูปภาพจากใน Facebook

 • การแข่งขันกีฬาของคณาจารย์ เฟื่องฟ้าเกมส์ ปี 57

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-10-10
  • จำนวนภาพ : 6 ภาพในอัลบั้ม

  การแข่งขันแชร์บอลหญิง ผลการฝึกซ้อมเป็นแรมปี ^_^

 • สภาวิศวกร บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-09-03
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและสภาวิศวกร จัดการบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภันครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) โดย อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 1 นายการุญ จันทรางศุ ณ ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-08-26
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557 ภายใต้สโลแกน "วิทยาศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียน"