HOME  |  HOWDY, Welcome To Faculty of Science and Technology, NPRU.
USER ONLINE : ✓ Available for user

แลปแก้วออกอากาศรายการปรากฏการณ์ข่าวจริง ช่อง Spring News

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง , นางสาววันเพ็ญ แก้วพุก และนางสาวสุกัญญา แย้มสรวล ได้รับรางวัลวิจัย "ระดับดีมาก"

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร ที่ได้รับรางวัลบุคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2557

แลปแก้วออกรายการ Good Morning Family News ช่อง 3 Family

อาจารย์โสภณ มหาเจริญ ได้รับเชิญให้ร่วมเสนอความคิดเห็นในรายการต่างคนต่งคิด ตอน "เรียนดีไม่มีสิทธิ์กู้ กยศ.?"

อาจารย์โสภณ มหาเจริญ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขผลการเรียน 2.00 ในการกู้ยืมเงิน กยศ ในข่าวสั้นช่อง 18 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น

ขอแสดงความยินดีกับดร.จักรพงษ์ แก้วขาว, ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล, ดร.ยศกิต เรืองทวีป, ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์ และคณะวิจัย ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์ ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ประสบความสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ระดับประเทศ

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เพื่อการพัฒนาสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557

มาตรฐานบัณฑิตแต่ละสาขาวิชาระดับปริญญาตรี

ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาที่เป็นคนดี

ประกาศคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2557

ประเด็นพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมคือ “จิตสาธารณะ”

จรรยาบรรณของบุคลากร

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

โครงการปัจฉิมนิเทศ “ซื่อสัตย์กตัญญู...เตรียมความรู้สู่อาชีพ”

โครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านโป่งคอม อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ค่ายอาสาพัฒนา "แบ่งปันรอยยิ้ม" ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ กาญจนบุรี

คู่มือกิจการนักศึกษา 2556

โครงการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

การอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมอาหาร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน : พัฒนาการเรียนรู้สู่ศตรวรรษที่ ๒๑"

ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ประกาศจากสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอนุมัติ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ให้ข้าราชการไปราชการ

เบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

แต่งตั้งผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนังานอธิการบดี

หน้าที่ การได้มา วาระดำรงตำแหน่งของประธานสาขาวิชา คณะกรรมการประจำสาขาวิชา ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

เกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ 2558

ผลการวิเคราะห์ SWAT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557-2561 กับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 - 2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2561

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2558

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2558

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference "Stem Cells : Develiopment & Management"

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ An International Conference on Energy : World Future Alternatives

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 13 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 5

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

ขอเชิญร่วมการเสวนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการรคะดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 10 ปี 2558 นวัตกรรมกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล

นโยบาย และการวางโครงสร้างทางการเมืองของพรรคพลังอุดร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

อุนมัติการให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปี 2558

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

อนุมัติให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์ (หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทานภาษาอังกฤษในบทควมวิจัยที่จะนำเสนอลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศปีงบประมาณ 2558

คู่มืองานบริการวิชาการ

คู่มือบริหารงานวิจัย

แนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการ

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : sc101
  • เมื่อวันที่ : 2014-12-26
  • จำนวนภาพ : 8 ภาพในอัลบั้ม

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านวิชาการและงานประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : sc101
  • เมื่อวันที่ : 2014-06-18
  • จำนวนภาพ : 4 ภาพในอัลบั้ม

  การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ประเด็นด้านงานวิชาการและการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ

 • ลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองปฏิบัติราชการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc.108
  • เมื่อวันที่ : 2015-02-26
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  ลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองปฏิบัติราชการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการอาหาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League 201

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2015-02-13
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  การแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League 2014 จำนวน 40 ทีมจากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งรอบสุดท้ายชิงแชมป์โลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc.101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เมื่อวันที่ : 2014-12-19
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

 • งานปีใหม่ 2558

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2015-01-08
  • จำนวนภาพ : 9 ภาพในอัลบั้ม

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
  • เมื่อวันที่ : 2014-11-07
  • จำนวนภาพ : 3 ภาพในอัลบั้ม

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครปฐม นำโดย รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ คณบดีฯ พร้อมด้วย อ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม ประธานหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย และบริหารจัดการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ คณะเทคโนโลยสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีหน่วยงานในเครือข่ายทั้งสิ้น 12 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2. ม.มหาสารคาม 3. ม.อุบลราชธานี 4. ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 5. ม.ราชภัฏนครปฐม 6. ม.ราชภัฏมหาสารคาม 7. ม.ราชมงคลล้านนา 8. ม.ราชมงคลกรุงเทพ 9. ม.ราชมงคลธัญญบุรี 10. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 11. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 12. ม.ราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้ ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมบิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT2015 และ IC2IT2015) ซึ่งจะจัดในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ

 • การแข่งขันกีฬาของคณาจารย์ เฟื่องฟ้าเกมส์ ปี 57

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-10-10
  • จำนวนภาพ : 4 ภาพในอัลบั้ม

  การแข่งขันฟุตซอลชาย ^_^ สามัคคีคือพลัง ขอขอบคุณรูปภาพจากใน Facebook

 • การแข่งขันกีฬาของคณาจารย์ เฟื่องฟ้าเกมส์ ปี 57

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-10-10
  • จำนวนภาพ : 6 ภาพในอัลบั้ม

  การแข่งขันแชร์บอลหญิง ผลการฝึกซ้อมเป็นแรมปี ^_^

 • สภาวิศวกร บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-09-03
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและสภาวิศวกร จัดการบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภันครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) โดย อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 1 นายการุญ จันทรางศุ ณ ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-08-26
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557 ภายใต้สโลแกน "วิทยาศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียน"

 • คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศึกษาดูงาน

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-08-14
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานหน่วยวิจัยเทคโนโลยีระบบเครือข่ายเซนเซอร์และสมองกลฝังตัว (RFID) กลุ่มโปรแกรมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-08-05
  • จำนวนภาพ : 7 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี งามสมบัติ และ อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล

 • ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการดำเนินงานกิจการนักศึกษาด้วยคุณธรรมสู่ผู้นำนักศึกษาในประชาคมอาเซียน สำหรับหัวหน้าหมู่เรียนและศิษย์เก่า

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
  • เมื่อวันที่ : 2014-07-11
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการดำเนินงานกิจการนักศึกษาด้วยคุณธรรมสู่ผู้นำนักศึกษาในประชาคมอาเซียน สำหรับหัวหน้าหมู่เรียนและศิษย์เก่า ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 • ทำบุญเลี้ยงพระเพล และการชี้แจงเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เมื่อวันที่ : 2014-07-10
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วน (ช่วงเช้า) และจัดการบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/คณะวิชา ให้แก่คณาจารย์ โดยวิทยากร อ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ (ช่วงบ่าย)

 • การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-07-07
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  โดย อาจารย์ปัญญานีย์ พราพงษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี), อาจารย์เบญญา กสานติกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, อาจารย์ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมคณะฯ

 • "พิธีถวายตัวเป็นลูก และฝากตัวเป็นศิษย์"

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-07-02
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • โครงการสร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-06-26
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  "Stop Piracy Buy ORIGINAL Now" โครงการสร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกลุ่มโปรแกรมวิชา

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-06-17
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกลุ่มโปรแกรมวิชา

 • คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  image

  Tribes - Costa Mesa

  • สถานที่จัด : ห้องประชุม Sc101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เมื่อวันที่ : 2014-06-18
  • จำนวนภาพ : 10 ภาพในอัลบั้ม

  คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม