HOME  |  HOWDY, Welcome To Faculty of Science and Technology, NPRU.
USER ONLINE : ✓ Available for user

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร พิพัฒน์ภานุกูล

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา จันกา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กูลการขาย

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร สวนทอง

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สอบผ่านการแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559

กำหนดการภาคเรียนที่ 3/2559 นักศึกษาภาคปกติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนสอบ Redesigned TOEIC ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบซ้อน กลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียน 2/2559

คำสั่งคุมสอบกลงภาค ภาคปกติ 2_2559

ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 (รวมทุกคณะฯ)

ตารางสอบกลางภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับแก้ไข)

แบบฟอร์มใบแจ้งสอบซ้อนกลางภาค

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสอนสชดเชย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปรการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์" ให้กับทุกท่านทราบ

ขอประชาสัมพันธ์ทุนโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2560

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษภาษาอังกฤษฯ กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบและทดสอบ TOEFL/ITP สำหรับอาจารย์

ขอความอนุเคราะห์ ปชส. กิจกรรมการจัดทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากลสำหรับนักศึกษาปี 3 (รหัส 57) ก่อนออกฝึกงาน

ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกภาษา Access English ให้กับทุกท่านทราบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประเทศอินโดนีเซีย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงร่างพื้นผิว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนรู้โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7/2560

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

มอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ใหม่)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 และครั้งที่ 9/2560

ให้บุคลากร เข้าร่วมโครงการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ

ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครัร้งที่ 5/2560

แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

แบบฟอร์มจัดทำแผน ปี 2561

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (มคอ.7) ระดับหลักสูตร

ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

เกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ 2558

ผลการวิเคราะห์ SWAT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557-2561 กับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 - 2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2561

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

รายงานผลการประเมินเว็บไซต์ และการใช้งาน Google Scholar

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน สาขาวิชา และอาจารย์ตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ไม่ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์

ขออนุญาตงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นการชั่วคราว

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560"

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 และครั้งที่ 7/2560

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนเมษายน 2560"

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต

ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทดลองใช้ให้กับทุกท่านทราบ

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸

ขอประชาสัมพันธ์ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลนักวิจัย ในระบบ NRMS

ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. จำนวน 4 ประเภ

ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

อุนมัติการให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปี 2558

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

อนุมัติให้ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์ (หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทานภาษาอังกฤษในบทควมวิจัยที่จะนำเสนอลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศปีงบประมาณ 2558

  ข่าวก่อนหน้านี้  ▸